Algemene Voorwaarden

Artikel 1; DEFINITIES

1.1 RoBoVa EZ Bouw- en onderhoudsbedrijf, vestigings- en postadres: Laanstraat 22A, 3762 KD  Soest, gebruiker van deze algemene voorwaarden:

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RoBoVa  een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit door middel van een opdrachtbevestiging. Tevens iedere persoon met wie RoBoVa  onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze Algemene Voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een koper van een product van RoBoVa betreft.

1.3 Overeenkomst; iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen RoBoVa  en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die genoemd worden in de overeenkomst tussen RoBoVa  en opdrachtgever, waaronder begrepen het in opdracht aannemen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

1.5 Producten: Alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk. Hierbij dient onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht te worden aan bouwstoffen en gerelateerde producten.

Artikel 2; TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen RoBoVa  en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van RoBoVa , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.2 Aanvulling of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door RoBoVa schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3 Indien RoBoVa bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever heeft gemaakt kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.4 Verwijst de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar haar algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

2.5 De onderhavige voorwaarden gelden ook ten gunste van derden, door wie wij de overeenkomst eventueel geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.

Artikel 3; OFFERTES

3.1 Een door ons uitgebrachte offerte is altijd geheel vrijblijvend en deze bindt RoBoVa niet. Een door ons uitgebrachte offerte geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 In een door RoBoVa schriftelijk uitgebrachte offerte worden onder meer volgende punten aangegeven:

- Het adres waar de werkzaamheden verricht dienen te worden.

- Een uitgebreide omschrijving van de te verrichtte werkzaamheden.

- Datum van aanvang werkzaamheden, tenzij dit niet exact bepaald kan worden dan zullen wij vermelden dat de werkzaamheden in overleg met opdrachtgever gestart zullen worden.

- De prijs van het in de offerte beschreven werk. De omzetbelasting niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

- De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Door de opdrachtgever overlegde bescheiden ten behoeve van het uitbrengen van een offerte, zoals situaties, tekeningen, beschrijvingen e.d. worden door ons als algemene richtlijnen beschouwd.

3.4 Het versturen van een offerte aan opdrachtgever verplicht ons niet tot het accepteren van een order.

3.5 RoBoVa kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 De door RoBoVa uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte.

Artikel 4; OVEREENKOMST

4.1 RoBoVa zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 De overeenkomst komt tot stand door ?tijdige- aanvaarding door de opdrachtgever van een door RoBoVa uitgebrachte offerte

4.3 Opdrachten gelden als eerst door RoBoVa aangenomen wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging of danwel door ons in uitvoering zijn genomen.

4.4 Eventueel gemaakte (mondelinge) afspraken binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4.5 Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onze aanspraken op verrekening van meerwerk onverlet.

4.6 In geval van opzegging der reeds tot stand gekomen overeenkomst door de opdrachtgever zullen de reeds tot dan toe gemaakte kosten c.q. verrichtte werkzaamheden door ons berekend worden, vermeerderd met 10% van de gehele aanneemsom.

4.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan RoBoVa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RoBoVa worden verstrekt.

4.8 RoBoVa heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.9 RoBoVa  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RoBoVa  is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4.10 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft RoBoVa  het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichtten door derden.

4.11 Opdrachtgever vrijwaart RoBoVa voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

4.12 Indien er sprake is van levering van producten zal RoBoVa bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 5; WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijk uitvoering noodzakelijk is om de te verrichtte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomstig aanpassen, danwel hier mondeling overeenstemming over bereiken alvorens deze werkzaamheden gewijzigd, geannuleerd ofwel aangevuld zullen worden.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden be?nvloed. RoBoVa  zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en alles in het werk stellen om de werkzaamheden zo dicht mogelijk rond de afgesproken termijn af te ronden.

5.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financi?le en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal RoBoVa de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen zal RoBoVa aan de opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/ of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

Artikel 6; VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat RoBoVa  tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals ontheffingen en vergunningen.

6.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat RoBoVa toegang heeft tot de plaats van de aanneming van werk, voldoende gelegenheid heeft voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.

6.3 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat RoBoVa tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichtingen, perslucht, water en alle overige gangbare aansluitmogelijkheden.

6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.

6.5 Indien opdrachtgever materialen en of gereedschappen van RoBoVa nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft RoBoVa  het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/ of leveringen van RoBoVa behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever verplicht RoBoVa over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan RoBoVa kan worden toegerekend is RoBoVa gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichtte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever teniet is gegaan heeft RoBoVa  recht op de bedongen aannemingssom, vermeerder met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door be?indiging bespaarde kosten.

Artikel 7; MEER EN MINDER WERK

7.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's en exclusief omzetbelasting, tenzij ander is overeengekomen.

7.2 RoBoVa  zal op verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met her recht het meerwerk te verrekenen.

7.3 Indien opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die RoBoVa ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.

7.4 Indien de opdracht ten gevolge van RoBoVa niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft RoBoVa het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.

7.5 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. RoBoVa heeft in dat geval recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de be?indiging bespaarde kosten.

Artikel 8; BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum. Bezwaren met betrekking tot de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Bezwaren en/ of reclamaties dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum gemeld te worden aan RoBoVa .

8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van RoBoVa op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 In geval van een gezamenlijk opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.5 Indien RoBoVa dat nodig acht, kan zij opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een nader vast te stellen bedrag op voorhand te betalen.

8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever tegen deze en overige werkzaamheden niet op.

Artikel 9; INCASSOKOSTEN

9.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,00 exclusief B.T.W..

9.2 Indien RoBoVa hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte gerechtelijk en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10; EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 RoBoVa blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan RoBoVa verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van RoBoVa . De opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

Artikel 11; OPLEVERING VAN EEN WERK

11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door de opdrachtgever.

11.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.

11.3 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal RoBoVa  eventuele kleine gebreken (die een goedkeuring niet in de weg mogen staan) herstellen.

11.4 Indien de opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.

11.5 Nadat het werk is opgeleverd is RoBoVa , behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.

Artikel 12; AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST

12.1 Tenzij ander overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.

12.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

12.3 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 

12.4 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat RoBoVa  hem hiervan in kennis heeft gesteld. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 13; ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN

13.1 De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

13.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan RoBoVa  te worden gemeld, indien mogelijk met een eventueel garantiebewijs en de gebrekkige zaak. Geleverde artikelen dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na levering te worden beoordeeld op juistheid.

13.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de eventuele garantietermijn aan RoBoVa  te melden met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is RoBoVa  gerechtigd alle kosten voor vervanging en verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

13.4 Na constatering van het gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

13.5 RoBoVa  is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met 13.4 bepaalde.

13.6 Indien de opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.

Artikel 14; GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN

14.1 RoBoVa  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

14.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 13 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft RoBoVa  de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen.

14.3 Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.2 genoemde prestaties is RoBoVa  terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is RoBoVa tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

14.4 Op de door RoBoVa  geleverde producten geldt de fabrieksgarantie, tevens is dit de garantietermijn voor te vervangen onderdelen.

14.5 De opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande toestemming van RoBoVa  wijzigingen in, of reparaties aan, de producten zijn verricht, niet door RoBoVa geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de opdrachtgever jegens RoBoVa  in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

14.6 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, met uitzondering van door RoBoVa  uitgevoerde reparaties op eigen verrichtte werkzaamheden.

Artikel 15; AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

15.1 Met betrekking tot de door RoBoVa  geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van RoBoVa  uit welke hoofde dan ook beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.

15.2 RoBoVa is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van RoBoVa.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart RoBoVa voor alle aanspraken van derden terzake van ons geleverde zaken of verrichtte werkzaamheden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aansprakelijkheid direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van RoBoVa  en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem geen enkel verwijt treft.

15.4 RoBoVa  is niet aansprakelijk voor gevolgen van overtreding van onze instructies gegeven aan onze onderaannemers, tenzij toepassing van dit artikel redelijk bezwaard is.

15.5 RoBoVa  is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateri?le schade.

15.6 RoBoVa  aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertraging)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicali?n) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.

15.7 RoBoVa  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materialen welke van de opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.

Artikel 16; INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

16.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt RoBoVa  zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

16.2 Alle door RoBoVa  verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RoBoVa worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Schade, in welke vorm dan ook, hieruit voortvloeiend komen nimmer ten laste van RoBoVa.

 

Artikel 17; OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1 RoBoVa is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- Na het sluiten van de overeenkomst RoBoVa ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slecht gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2 Voorts is RoBoVa bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RoBoVa op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RoBoVa  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 18; OVERMACHT

18.1 Indien RoBoVa  door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

18.2 Ingeval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als RoBoVa als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

18.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van RoBoVa  onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van RoBoVa  kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden, stagnatie of andere problemen bij de productie door RoBoVa  of haar toeleveranciers en/ of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/ of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

18,4 RoBoVa zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

18.5 Voor zover RoBoVa  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RoBoVa  gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19; GESCHILLEN

19.1 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen en geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20; TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Op elke overeenkomst tussen RoBoVa  en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 
 
Deze algemene voorwaarden zijn door ons gedeponeerd bij: www.voorwaarden.net.